Thursday, March 1, 2018(View: 9542)
Nhứt Thiết Chư Pháp , Tùng bổn Vị Lại , Ly Văn Tự Tướng , Ly Ngôn Thuyết Tướng , Ly Tâm Viên Tướng , Tất Cánh Bình Đẳng , Bất Khả Phá Hoại , Duy Thị Nhứt Tâm , Cố Danh Chơn Như
Monday, February 26, 2018(View: 8383)
Quá khứ đã qua rồi , Sau ta cứ mãi tìm , Tương lai thì chưa đến , Sau ta mãi Cầu mong , Cuộc đời sống như thế , mãi mãi là khổ đau , nếu muốn hết khổ đau , Thì đêm tâm quán chiếu , Quá khứ đừng truy tìm , Tương lai đừng nghĩ đến , Chỉ nghĩ trong hiện tại , Thấy Phật nở nụ cười . ( Hư Hư Cầu )
Monday, February 26, 2018(View: 9160)
Nói gì cũng Không Trúng mà Trúng - Viết Gì cũng không Trúng mà Trúng - Nghĩ gì cũng không Trúng mà Trúng
Monday, February 26, 2018(View: 6762)
Nói gì cũng Không Trúng mà Trúng - Viết Gì cũng không Trúng mà Trúng - Nghĩ gì cũng không Trúng mà Trúng
Monday, February 26, 2018(View: 8495)
Nói gì cũng Không Trúng mà Trúng - Viết Gì cũng không Trúng mà Trúng - Nghĩ gì cũng không Trúng mà Trúng
Monday, February 26, 2018(View: 7141)
Nói gì cũng Không Trúng mà Trúng - Viết Gì cũng không Trúng mà Trúng - Nghĩ gì cũng không Trúng mà Trúng
Monday, February 26, 2018(View: 9893)
Nói gì cũng Không Trúng mà Trúng - Viết Gì cũng không Trúng mà Trúng - Nghĩ gì cũng không Trúng mà Trúng
VAN THIEN TEMPLE
Buddhist mysterious

facebook twitter youtube google yelp