Quán Chiếu

Monday, February 26, 20183:33 PM(View: 8718)
Quán Chiếu
Không 
Học Phật muốn biết được sắc không
Đầu tiên phải hiểu được chữ không 
Không tham không lợi không quyền quý
Không danh không chức  cũng không quyền

Học Phật không hiểu được chữ không 
Suốt đời ta mãi khổ long đong 
Tham danh tham lợi tham tài sắc 
Làm sao Ta biết được tánh không 

Học Phật không hiểu được chữ không
Trọn đời ta vẫn cứ cầu mong
Tham Sân Si Mạng Nghi còn đó
Tu hành cuộc đời cũng bằng không

Học Phật thấu hiểu được chữ không 
Đời ta thoải mái cứ thong dong
An vui Cực Lạc qua ngày tháng 
Cuối đời trở về Tánh Pháp Không.( Hư Hư Cầu )

Send comment
Your Name
Your email address
VAN THIEN TEMPLE
Buddhist mysterious

facebook twitter youtube google yelp